KARAKTERISTIKE

• Tjestasta žućkasto – bijela masa bez stranih primjesa,
• Ručno se oblikuje bez rasipanja mase,
• Zadržava postignuti oblik,
• Gustina ………………………min. 1,50 g / cm ³,
• Brzina detonacije ………..min. 7400 m / s,
• Prihvata impuls detonatorske kapisle jačine detonatorskog impulsa br. 6 (DK-6) na -30 (°C) , +20 (°C) i + 50 (°C)
• Uspješno se inicira detonirajućim štapinom (minimalne linijske gustine 10g/m, bilo da je detonirajući štapin
obmotan oko eksplozivnog punjenja, bilo da je eksplozivno punjenje formirano oko čvora detonirajućeg štapina)
• Prenosi detonaciju sa aktivnog na pasivno eksplozivno punjenje na odstojanju do 5 cm,
• Nije osjetljiv na prostrel puščanog zrna,
• Nema izdvajanja tečne komponente – eksudacija,
• Bezbjedan je pri rukovanju i transportu,
• Ne detonira pri padu sa visine 10m na betonsku podlogu bilo da je nezaštićen (bez obloge) bilo u originalnoj ambalaži,
• Ne sadrži materije štetne po zdravlje ljudi,
• Nema hemijskog uticaja na materijale od kojih su izrađeni elementi,
• Primjenljiv je bez ograničenja u svim hidrometeorološkim uslovima,
• Oblikuje se prema elementima rušenja i zadržava postignuti oblik,
• Transportuje se svim prevoznim sredstvima,
• Zadržava fizičko-hemijska i eksplozivna svojstva uz očuvanje sposobnosti oblikovanja i iniciranja, nema
razgradnje – destrukcije i nije podložan upijanju vode pri djelovanju:
1. Morske vode do godinu dana na dubini do 60 m,
2. Riječne vode do 2 mjeseca na dubinama do 6 m,
3. Atmosferskih faktora (sunce, kiša, mraz) do godinu dana,
4. Potočne vode do 2 mjeseca,
5. Zemljišta na dubini do 2,5 m sa izraženim podzemnim vodama do 2,5 mjeseca