O NAMA

POLIEX je osnovan 1982. godine i specijalizovan je za proizvodnju plastičnih – vojnih eksploziva. U cilju proširenja proizvodnog asortimana i zadovoljenja potreba tržišta, kroz sopstveni razvoj usvojena je proizvodnja privrednih eksploziva, inicijalnih sredstava, kao i hemijski program. Fabrika hemije posebno izdvaja projekat ,,perhloratni kompleks’’ čiji rezultati su amonijum perhlorat, litijum perhlorat itd.

Danas POLIEX zapošljava 80 radnika koji su, uz iskusan inžinjerski kadar, garancija kvaliteta proizvoda i usluga. POLIEX je akcionarsko društvo gdje je Slavko Vujisić vlasnik 83% firme, a ostalo su mali akcionari, njih 122. Fabrika pruža kompletan minerski servis, transport ekspolozivnih materijala kao i kompletnu uslugu miniranja. Stručni tim Poliexa vrši usluge delaboracije (rastavljanja) svih vrsta minsko – eksplozivnih sredstava.

TEHNOLOŠKE I RAZVOJNE MOGUĆNOSTI

Poliex je u potpunosti zaokružio proces u proizvodnji inicijalnih sredstava i eksploziva počev od linije za proizvodnju pripalnih i usporivačkih smješa i elemenata, preko konfekcioniranja i kompletiranja uz kontrolu kvaliteta implementiranu u svim fazama proizvodnje i završnih ispitivanja.

U proizvodnji plastičnih i poluplastič- nih eksploziva primjenjena je najsavremenija tehnologija, na bazi heksogena, pentrita ili amonijum nitrata, koja garantuje visoku pouzdanost pri miniranju u svim uslovima.

Kompanija Poliex je upisana u elektronski registar inovativnih organizacija Crne Gore pod rednim brojem 8.

Prateći zahtjeve tržišta POLIEX je u kratkom roku uspio da razvije sistem za električno miniranje (elektro detonatori) i da u sklopu tehnologije usvoji proizvode za metanski režim rada- metanski elektro detonatori, a posebno neelektrični sistem “POLINEL”.

Zahvaljujući stručnim potencijalima i dobroj tehnološkoj opremljenosti POLIEX je osigurao visoko mjesto u porodici svjetski poznatih proizvođača eksploziva i inicijalnih sredstava.

Stalnim stručnim usavršavanjem i prisustvom na terenu stiču se nova iskustva i prati se kvalitet proizvoda. Takav rad dovodi do usavršavanja postojećih tehničko – tehnoloških rješenja.

SERTIFIKATI

Fabrika je usvojila ISO 9001:2015 standard za sistem menadžmenta kvalitetom, ISO 14001:2015 standard za sistem menadžmenta životnom sredinom, kao i ISO 45001:2018 standard za sistem menadžmenta bezbijednošću i zdravljem organizacije. Svi proizvodi su usklađeni sa standardima Evropske Unije tj. posjeduju CE znak po tipu modela B i D.

NAŠ TIM

Naš menadžment funkcioniše kao jedinstven tim koji postavljene kratkoročne i dugoročne ciljeve postiže efikasnim korišćenjem postojećih resursa. Našom biznis strategijom težimo ostvarenju vizije kompanije i njenih dugoročnih ciljeva, a u pozadini svake donešene odluke je udružen i predan rad. Uporedo sa procesom planiranja, velika pažnja se posvećuje i metodu predviđanja kojim, uz neznatna odstupanja, stvaramo buduću sliku ekonomskih uslova. Ovakav stav cini da je menadžment, zajedno sa kompanijom, spreman za sve buduće izazove!

SLAVKO VUJISIĆ

IZVRŠNI DIREKTOR
VLASNIK KOMPANIJE

IVAN VUJISIĆ

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

MARIJA BOROVIĆ

ČLAN BORDA DIREKTORA

EDUKACIJA

Centar za obuku Poliex je počeo sa radom 2015. godine kao licencirani organizator obrazovanja odraslih „Edukativni centar Poliex“. Dozvolu za rad i licencu Centar je dobio Rješenjem Ministarstva prosvjete UPI broj: 620-113 / 2015 od 30. jula 2015. godine.

U Centru za obuku se izvode kursevi i obuka za potrebe kompanije Poliex ili po ugovoru sa državnim ustanovama (Zavod za zapošljavanje, Direktorat za vanredne situacije itd.) Obuka je vršena prema Ugovoru o realizaciji programa za sticanje stručne kvalifikacije sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore od 2015. godine.

U Centru su do sada održane obuke za slijedeća zanimanja:
• Pirotehničar
• Miner / palioc mina
• Rad na računaru
• Engleski jezik
• Turistički vodič/turistička vodičkinja

HI Poliex ima odličnu saradnju sa Ministarstvom odbrane i Ministarstvom unutrašnjih poslova- Direktoratom za vanredne situacije. Za potrebe uništavanja viška ubojnih sredstava Ministarstva odbrane vrši se obuka za postupke delaboracije. Pripadnici Direktorata za vanredne situacije su izvršili neke obuke u Centru za obuku i koriste poligon Poliex-a za uništavanje NUS-a (neeksplodiranih ubojnih sredstava).

U Centru za obuku izvodi se i obuka po ugovoru sa MAT Kosovo – Praedium Consulting Malta, jednom od vodećih svjetskih ustanova za obuku za EOD i IEDD u skladu s IMAS standardima. Neki od kurseva koji su održali su:
• IMAS EOD L1/2
• IMAS Conversion Course
• IMAS EOD Level 3 technical course
• Maritime course

Koliko je MAT Kosovo zadovoljan sa kapacitetima kompanije Poliex govori slijedeća preporuka: MAT Kosovo ima ekskluzivnu upotrebu kompleta dozvola za rušenje eksploziva u blizini našeg objekta u Peći, koji se nalazi preko granice u Crnoj Gori. Tamo studenti IMAS EOD nivoa 3 i 3+ mogu izvoditi obuku za rušenje uživo pod širokim spektrom NUS-a od granata do bombi od 250 kg. Poliex je dostupan tokom cijele godine, ne samo za obuku, već i za provođenje istraživanja i razvoja (R&D) i ispitivanja i procjene (T&E) opreme za rušenje i tehnika odlaganja. Uvjereni smo da niko u HMA industriji trenutno ne nudi ovu mogućnost potpomognutu stručnjacima HMA-e koji mogu pružiti smjernice, savjete u podršci bilo kojem istraživanju i razvoju i tehničkom iskustvu, istovremeno pružajući široku podršku kako bi klijent postigao svoj cilj. Pored toga, MAT Kosovo može pružiti dodatnu podršku u proizvodnji i snabdevanju resursima i energetskim ciljevima kao podršku istraživačko-razvojnim i tehnološkim projektima. Štaviše, Poliex se koristi za izvođenje kurseva fizičke sigurnosti i upravljanja zalihama (PSSM) na kojima se područja skladištenja municije (ASA) u okviru objekta koriste za poboljšanje realne obuke.

 

Korištenje kapaciteta kompanije
U Centru za obuku postoji mogućnost korištenja kompletnih laboratorijskih, proizvodnih, testnih ili skladišnih kapaciteta kompanije Poliex. POLIEX je osnovan 1982. godine kao fabrika specijalizovana za proizvodnju plastičnih eksploziva. Da bi proširio asortiman proizvoda i ispunio potrebe tržišta vlastitim istraživanjem i razvojem, Poliex je uspio pokrenuti proizvodnju pokretačkih uređaja za miniranje u rudarskoj industriji (električni detonatori, neelektrični detonatori, detonirajuće kapice i komponente za odgađanje detonirajućeg kabla) kao kao i proizvodnja poluplastičnih eksploziva za posebnu primjenu u površinskom i podzemnom miniranju. Kao takva, kompanija Poliex je upisana u elektronski registar inovativnih organizacija Crne Gore pod rednim brojem 8. Vlastitom proizvodnjom eksploziva i inicijalnim uređajima Poliex nudi usluge miniranja i miniranja za civilnu industriju. U hemijskom odjelu rade iskusni i priznati hemijski inženjeri, zahvaljujući čemu je Poliex tvornica za proizvodnju širokog spektra hemikalija koje se koriste u industriji. AD „Poliex“ specijalizovan je za održavanje i demilitarizaciju municije, mina i eksplozivnih predmeta sa više od trideset godina relevantnog iskustva u demilitarizaciji, održavanju, praćenju i ispitivanju municije. Danas „Poliex“ broji preko 60 zaposlenih koji su, zajedno sa vještim i iskusnim inženjerima, garancija za kvalitet proizvoda i usluga. Kompanija se prostire na više od 1 000 000 m2 infrastrukture koja omogućava dalji razvoj i unapređenje, kao i usvajanje novih proizvoda. Fabrika je izgrađena i postavljena kako bi udovoljila najvišim sigurnosnim standardima.

• Obuka
• Istraživanje i razvoj (R&D)
• Ispitivanje i procjene (T&E) opreme za rušenje
• Tehnike odlaganja

Polaznici kurseva mogu da vide i koriste laboratoriju i proizvodne kapacitete. Omogućeno je potpuno upoznavanje sa skladištenjem sirovih materijala i polufabrikata, a onda i gotovih proizvoda. Polaznici kurseva imaju priliku da na licu mjesta nauče o procedurama za sigurno skladištenje i manipulaciju sa eksplozivnim proizvodima. Ono što je komparativna prednost jeste mogućnost upoznavanja sa procesom delaboracije ubojnih sredstava. Kompanija je od 2008. godine po različitim programima (MONDEM) ili ugovorima sa Ministarstvom odbrane, UNDP, Ambasadom SAD ili ITF-om delaborisala preko 4000 tona ubojnih sredstava različitih kalibara. U tu svrhu su konstruisani alati koji se mogu pokazati i za njihovu upotrebu obučiti polaznike. Poligon za testiranje je takođe pogodan za prototipski razvoj razlličitih sredstava za pronalaženje ili uništavanje ubojnih sredstava.

Stručni tim
Kao instruktore i predavače za obuku, kompanija Poliex može ponuditi stručnjake iz oblasti: tehnologije, hemije, hemijske tehnologije, rudarstva, zaštite na radu, elektotehnike, mašinstva, te EOD kvalifikovaih i sertifikovanih instruktora.

Sertifikati
Nakon završetka predviđenog programa obuke i položenih testova, uspješni kandidati dobijaju sertifikate o završenoj obuci.

Infrastruktura Centra za obuku
Prostorije Centra za obuku se nalaze u Upravnoj zgradi HI Poliex. Ulaz je poseban, tako da su polaznici odvojeni od radnika. Takođe, prilikom pauze mogu odmarati u izdvojenom parkovskom prostoru. Centar za obuku raspolaže velikom salom za nastavu veličine 63 m2. U sali se nalaze projektor i platno, kao i primjeri neeksplodiranih ubojnih sredstava, koja se koriste kao učila. Za profesore, odnosno za nastavno osoblje predviđene su dvije kancelarije. Pored njih se nalazi ambulantna soba, koja se može koristiti za intervencije i za obuku. Mokri čvor se satoji od toaleta za žene i muškarce.

Ono što je slijedeća komparativna prednost Centra za obuku jeste postojanje smještajnih mogućnosti za polaznike žene i muškarce. U Centru za obuku završava se izgradnja hostela u kome će biti smješteni polaznici kurseva i obuka u prostoru kompanije Poliex. U Centru postoji igralište za sportske aktivnosti u slobodnom vremenu. Za šetnju i relaksaciju može se koristiti obilazak kompanijskog zoološkog vrta.

Centar za obuku Poliex je počeo sa radom 2015. godine kao licencirani organizator obrazovanja odraslih „Edukativni centar Poliex“. Dozvolu za rad i licencu Centar je dobio Rješenjem Ministarstva prosvjete UPI broj: 620-113 / 2015 od 30. jula 2015. godine.

U Centru za obuku se izvode kursevi i obuka za potrebe kompanije Poliex ili po ugovoru sa državnim ustanovama (Zavod za zapošljavanje, Direktorat za vanredne situacije itd.) Obuka je vršena prema Ugovoru o realizaciji programa za sticanje stručne kvalifikacije sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore od 2015. godine.

U Centru su do sada održane obuke za slijedeća zanimanja:
• Pirotehničar
• Miner / palioc mina
• Rad na računaru
• Engleski jezik
• Turistički vodič/turistička vodičkinja

HI Poliex ima odličnu saradnju sa Ministarstvom odbrane i Ministarstvom unutrašnjih poslova- Direktoratom za vanredne situacije. Za potrebe uništavanja viška ubojnih sredstava Ministarstva odbrane vrši se obuka za postupke delaboracije. Pripadnici Direktorata za vanredne situacije su izvršili neke obuke u Centru za obuku i koriste poligon Poliex-a za uništavanje NUS-a (neeksplodiranih ubojnih sredstava).

U Centru za obuku izvodi se i obuka po ugovoru sa MAT Kosovo – Praedium Consulting Malta, jednom od vodećih svjetskih ustanova za obuku za EOD i IEDD u skladu s IMAS standardima. Neki od kurseva koji su održali su:
• IMAS EOD L1/2
• IMAS Conversion Course
• IMAS EOD Level 3 technical course
• Maritime course

Koliko je MAT Kosovo zadovoljan sa kapacitetima kompanije Poliex govori slijedeća preporuka: MAT Kosovo ima ekskluzivnu upotrebu kompleta dozvola za rušenje eksploziva u blizini našeg objekta u Peći, koji se nalazi preko granice u Crnoj Gori. Tamo studenti IMAS EOD nivoa 3 i 3+ mogu izvoditi obuku za rušenje uživo pod širokim spektrom NUS-a od granata do bombi od 250 kg. Poliex je dostupan tokom cijele godine, ne samo za obuku, već i za provođenje istraživanja i razvoja (R&D) i ispitivanja i procjene (T&E) opreme za rušenje i tehnika odlaganja. Uvjereni smo da niko u HMA industriji trenutno ne nudi ovu mogućnost potpomognutu stručnjacima HMA-e koji mogu pružiti smjernice, savjete u podršci bilo kojem istraživanju i razvoju i tehničkom iskustvu, istovremeno pružajući široku podršku kako bi klijent postigao svoj cilj. Pored toga, MAT Kosovo može pružiti dodatnu podršku u proizvodnji i snabdevanju resursima i energetskim ciljevima kao podršku istraživačko-razvojnim i tehnološkim projektima. Štaviše, Poliex se koristi za izvođenje kurseva fizičke sigurnosti i upravljanja zalihama (PSSM) na kojima se područja skladištenja municije (ASA) u okviru objekta koriste za poboljšanje realne obuke.

Korištenje kapaciteta kompanije

U Centru za obuku postoji mogućnost korištenja kompletnih laboratorijskih, proizvodnih, testnih ili skladišnih kapaciteta kompanije Poliex. POLIEX je osnovan 1982. godine kao fabrika specijalizovana za proizvodnju plastičnih eksploziva. Da bi proširio asortiman proizvoda i ispunio potrebe tržišta vlastitim istraživanjem i razvojem, Poliex je uspio pokrenuti proizvodnju pokretačkih uređaja za miniranje u rudarskoj industriji (električni detonatori, neelektrični detonatori, detonirajuće kapice i komponente za odgađanje detonirajućeg kabla) kao kao i proizvodnja poluplastičnih eksploziva za posebnu primjenu u površinskom i podzemnom miniranju. Kao takva, kompanija Poliex je upisana u elektronski registar inovativnih organizacija Crne Gore pod rednim brojem 8. Vlastitom proizvodnjom eksploziva i inicijalnim uređajima Poliex nudi usluge miniranja i miniranja za civilnu industriju. U hemijskom odjelu rade iskusni i priznati hemijski inženjeri, zahvaljujući čemu je Poliex tvornica za proizvodnju širokog spektra hemikalija koje se koriste u industriji. AD „Poliex“ specijalizovan je za održavanje i demilitarizaciju municije, mina i eksplozivnih predmeta sa više od trideset godina relevantnog iskustva u demilitarizaciji, održavanju, praćenju i ispitivanju municije. Danas „Poliex“ broji preko 60 zaposlenih koji su, zajedno sa vještim i iskusnim inženjerima, garancija za kvalitet proizvoda i usluga. Kompanija se prostire na više od 1 000 000 m2 infrastrukture koja omogućava dalji razvoj i unapređenje, kao i usvajanje novih proizvoda. Fabrika je izgrađena i postavljena kako bi udovoljila najvišim sigurnosnim standardima.

• Obuka
• Istraživanje i razvoj (R&D)
• Ispitivanje i procjene (T&E) opreme za rušenje
• Tehnike odlaganja

Polaznici kurseva mogu da vide i koriste laboratoriju i proizvodne kapacitete. Omogućeno je potpuno upoznavanje sa skladištenjem sirovih materijala i polufabrikata, a onda i gotovih proizvoda. Polaznici kurseva imaju priliku da na licu mjesta nauče o procedurama za sigurno skladištenje i manipulaciju sa eksplozivnim proizvodima. Ono što je komparativna prednost jeste mogućnost upoznavanja sa procesom delaboracije ubojnih sredstava. Kompanija je od 2008. godine po različitim programima (MONDEM) ili ugovorima sa Ministarstvom odbrane, UNDP, Ambasadom SAD ili ITF-om delaborisala preko 4000 tona ubojnih sredstava različitih kalibara. U tu svrhu su konstruisani alati koji se mogu pokazati i za njihovu upotrebu obučiti polaznike. Poligon za testiranje je takođe pogodan za prototipski razvoj razlličitih sredstava za pronalaženje ili uništavanje ubojnih sredstava.

Stručni tim

Kao instruktore i predavače za obuku, kompanija Poliex može ponuditi stručnjake iz oblasti: tehnologije, hemije, hemijske tehnologije, rudarstva, zaštite na radu, elektotehnike, mašinstva, te EOD kvalifikovaih i sertifikovanih instruktora.


Sertifikati

Nakon završetka predviđenog programa obuke i položenih testova, uspješni kandidati dobijaju sertifikate o završenoj obuci.

 

Infrastruktura Centra za obuku

Prostorije Centra za obuku se nalaze u Upravnoj zgradi HI Poliex. Ulaz je poseban, tako da su polaznici odvojeni od radnika. Takođe, prilikom pauze mogu odmarati u izdvojenom parkovskom prostoru. Centar za obuku raspolaže velikom salom za nastavu veličine 63 m2. U sali se nalaze projektor i platno, kao i primjeri neeksplodiranih ubojnih sredstava, koja se koriste kao učila. Za profesore, odnosno za nastavno osoblje predviđene su dvije kancelarije. Pored njih se nalazi ambulantna soba, koja se može koristiti za intervencije i za obuku. Mokri čvor se satoji od toaleta za žene i muškarce.

Ono što je slijedeća komparativna prednost Centra za obuku jeste postojanje smještajnih mogućnosti za polaznike žene i muškarce. U Centru za obuku završava se izgradnja hostela u kome će biti smješteni polaznici kurseva i obuka u prostoru kompanije Poliex. U Centru postoji igralište za sportske aktivnosti u slobodnom vremenu. Za šetnju i relaksaciju može se koristiti obilazak kompanijskog zoološkog vrta.

NOVOSTI

PROIZVODI

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

PREUZMITE KATALOG

REFERENCE I PARTNERI

HI POLIEX AD

Police, Berane 84300, Montenegro / tel/fax: +382 51 241 634
mob: +382 63 200 189 / office@poliex.me

Vaša poruka je uspješno poslata
Greška prilikom slanja. Molimo Vas pokušajte ponovo