NAMJENA

Detonatorske rudarske kapisle su namijenjene za inicijaciju i dovođenje do potpune detonacije raznih eksplozivnih punjenja, detonirajućeg štapina i neelektričnog sistema Nonel (Polinel) na suvim površinskim i podzemnim radilištima gdje nema METANA I EKSPLOZIVNE UGLJENE PRAŠINE . Prema svojoj jačini kapisle se rade od broja 1 do 10.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

• Detonatorske rudarske kapisle predstavljaju vrlo opasan materijal pa se sa njima mora oprezno
i propisno rukovati.
• Snažan detonacioni impuls i kratak proces detonacije kapisle prouzrokuju veliko rušilačko dejstvo
na bliskom rastojanju.
• Kapisle se nesmiju bacati, tumbati i pritiskati. Inicijalno punjenje je osjetljivo na udar, trenje plamen i varnicu .
• Nije dozvoljeno unošenje u kapislu elektroprovodljivih predmeta. Kompletiranje kapisle sa sporogorećim
štapinom je bezopasno jer je štapin dobar izolator ako je suv.
• Temperatura samodetonacije veća je od 120 ºC.
• Kapisle ne mijenjaju funkcionalne osobine u roku od 24 mjeseca od datuma proizvodnje ako se skladište u suvim
prostorijama u temperaturnom intervalu od -25 do +30 ºC i relativnom vlažnošću vazduha koja ne prelazi 75 %.

MINERSKO – TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

• Probojnost olovne ploče
– DK – 8 probija olovnu ploču dimenzija 40 x 40 x 5 mm pri čemu je prečnik otvora veći od spoljnjeg
prečnika kapisle.
– DK – 8 dovodi do potpune detonacije eksplozivno punjenje izrađeno od 60 % TNT – a i 40 % talka .