Ekološki gasni klin (EGK) kao novi proizvod Poliexa po svojim karakteristikama, osobinama i načinu primjene
predstavlja napredak u odnosu na sva dosad poznata sredstva korištena za razbijanje, rezanje i cijepanje gra-
đevinskih materijala (betoni, armirano-betonske konstrukcije, graniti, mermeri, kameni blokovi i sl.)
Za razliku od klasičnih eksploziva EGK u zatvorenom prostoru stvara kvazistatički pritisak gasova što dovodi do
cijepanja homogenih struktura bez eksplozije i rasipanja materijala.
Prednosti EKG su pouzdanost, sigurnost pri radu i transportu, te da u procesu rada nema nus produkte i štetne
materije koje direktno utiču na životnu i radnu sredinu, budući da pri sagorijavanju oslobađa vodu, vodenu
paru i ugljen dioksid.