INICIJALNA SREDSTVA I POJAČNICI

Home/INICIJALNA SREDSTVA I POJAČNICI
 • NAMJENA

  Detonatorske rudarske kapisle su namijenjene za inicijaciju i dovođenje do potpune detonacije raznih eksplozivnih punjenja, detonirajućeg štapina i neelektričnog sistema Nonel (Polinel) na suvim površinskim i podzemnim radilištima gdje nema METANA I EKSPLOZIVNE UGLJENE PRAŠINE . Prema svojoj jačini kapisle se rade od broja 1 do 10.

  TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

  • Detonatorske rudarske kapisle predstavljaju vrlo opasan materijal pa se sa njima mora oprezno i propisno rukovati. • Snažan detonacioni impuls i kratak proces detonacije kapisle prouzrokuju veliko rušilačko dejstvo na bliskom rastojanju. • Kapisle se nesmiju bacati, tumbati i pritiskati. Inicijalno punjenje je osjetljivo na udar, trenje plamen i varnicu . • Nije dozvoljeno unošenje u kapislu elektroprovodljivih predmeta. Kompletiranje kapisle sa sporogorećim štapinom je bezopasno jer je štapin dobar izolator ako je suv. • Temperatura samodetonacije veća je od 120 ºC. • Kapisle ne mijenjaju funkcionalne osobine u roku od 24 mjeseca od datuma proizvodnje ako se skladište u suvim prostorijama u temperaturnom intervalu od -25 do +30 ºC i relativnom vlažnošću vazduha koja ne prelazi 75 %.

  MINERSKO - TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

  • Probojnost olovne ploče - DK - 8 probija olovnu ploču dimenzija 40 x 40 x 5 mm pri čemu je prečnik otvora veći od spoljnjeg prečnika kapisle. - DK - 8 dovodi do potpune detonacije eksplozivno punjenje izrađeno od 60 % TNT - a i 40 % talka .
 • Ovaj sistem POLINEL obuhvata sve tipove električnih detonatora trenutne i sa intervalima kašnjenja, u režimu metanskog i nemetanskog miniranja. Proizvode se kao: 1. Trenutni: • milisekundni • polisekundni 2. Nemetanski ED sa intervalima 20, 30 i 500 ms proizvode se u sledećim stepenima (brojevima): • Interval 20 ms (sa stepenima 1 do 12) • Interval 30 ms (sa stepenima 1 do 15) • Interval 500 ms (sa stepenima 1 do 10) 3. Metanski ED sa intervalima 20 i 30 ms proizvode se u sledećim stepenima (brojevima): • Interval 20 ms (sa stepenima 1 do 8) • Interval 30 ms (sa stepenima 1 do 4)
 • POLINEL predstavlja neelektrični inicijalni sistem i koristi se za izvođenje svih oblika minerskih radova na površini i pod vodom. Nije predviđen za radove u zapaljivim okru- ženjima i metanskim jamama. Atestirano u Institutu za Bezbjednost - Beograd. POLINEL - PK sastoji se od inicijalne nisko energetske cjevčice, pripadajućeg detonatora DK - 6 sa odgovarajućim usporenjem (0 - 176) smještenog u plastično kućište - konektor. U plastično kućište - konektor mogu se smjestiti maksimalno 4 polinel inicijalne nisko energetske cjevčice. POLINEL - MS (inicijator eksplozivnog punjenja) služi za iniciranje eksplozivnog punjenja u minskim bušotinama, a sastoji se od inicijalne nisko energetske cjevčice - NES i pripadajućeg detonatora DK - 8 sa usporenjem od 500 ms. POLINEL - DD (dual delay) predstavlja sistem u kombinaciji sistema PK i sistema MS, a služi za iniciranje eksplozivnog punjenja. Sistem se sastoji od inicijalne nisko energetske cjevčice - NES na kojoj je na jednoj strani detonator DK - 6 (konektor) sa milisekundnim usporenjem 0 - 176 ms, a na drugoj strani detonator DK - 8 sa usporenjem 500 ms.

  PRIMJENA SISTEMA POLINEL

  Neelektrični sistem POLINEL je namijenjen za radove kontrolisanih miniranja i predstavlja sredstvo tačkaste inicijacije na zadanom mjestu eksplozivnog stuba. POLINEL - PK i MS primjenjuju se kao zajednički sistem u formiranju minske mreže tako da POLINEL - PK stvara (projektovanu) razvodnu minsku mrežu na koju su vezani pripadajući MS sistemi. Vezivanje sa konektorima u sistemu POLINEL izvodi se tako da ostane slobodan kraj min. od 20 cm. POLINEL - DD primjenjuje se tako da se sa detonatorom DK - 8 sa usporenjem 500 ms formira udarna patrona koja se spušta sa cjevčicom u bušotinu, a konektor sa drugog kraja cjevčice veže se na cjevčicu susjedne bušotine itd. Iniciranje POLINEL-a DD je pomoću elektrodetonatora ili DK - 8 koja se pomoću lepljive trake pričvrsti za cjevčicu. Sistem POLINEL ima garanciju upotrebe 24 mjeseca upakovan u originalnu ambalažu. Temperaturno područje primjene je od - 30 do + 50 ºC. Čuvanje i skladištenje obavlja se u skladu sa odredbama zakona o prometu eksplozivnih materija. Postupanje sa sistemom POLINEL identično je kao i postupanje sa ostalim inicijalnim sredstvima. Nakon radova neutrošena inicijalna sredstva potrebno je vratiti u skladište. Oštećenu ili neispravnu robu potrebno je uništiti
 • OPŠTE KARAKTERISTIKE

  PENTOLITSKI POJAČNICI ILI “BUSTERI“, su inicijalna eksplozivna sredstva namjenjena za iniciranje manje osjetljivih eksploziva, koji ne prihvataju inicijalni impuls rudarske kapisle DK - 8 ili detonirajućeg štapina.

  PODRUČJE PRIMJENE

  Za njihovu izradu koristi se smješa trotila i pentrita. Zbog povoljnog odnosa TNT / PENTRIT i njihovih osobina, liveni pentolitski pojačnici odlikuju se velikom postojanošću u vodi gdje im se minersko - tehničke karakteristike ne mjenjaju. Pentolitski pojačnici posjeduju izuzetnu vodootpornost, visok pritisak detonacije i veliku brzinu detonacije.

  NAČIN INICIRANJA

  Konstrukcija pojačnika PP - 500 i PP - 300 je prilagođena načinu iniciranja sa detonirajućim štapinom, koji se provlači kroz oba otvora i veže četvorostrukim čvorom, a pojačnik se lepljivom trakom pričvršćuje uz patronu vodoplastičnog eksploziva.
Go to Top