Naš menadžment funkcioniše kao jedinstven tim koji postavljene kratkoročne i dugoročne ciljeve postiže efikasnim korišćenjem postojećih resursa.

Našom biznis strategijom težimo ostvarenju vizije kompanije i njenih dugoročnih ciljeva, a u pozadini svake donešene odluke je udružen i predan rad.

Uporedo sa procesom planiranja, velika pažnja se posvećuje i metodu predviđanja kojim, uz neznatna odstupanja, stvaramo buduću sliku ekonomskih uslova. Ovakav stav cini da je menadžment, zajedno sa kompanijom, spreman za sve buduće izazove! 

 

Our management works as a team which accomplishes desired goals and objectives using existing resources effectively.

Through our business strategy we tend to fulfill our vision and our longterm objectives, and in the background of every decision is mutual hard work.

Contemporaneously to the planning process we have put the accent on forecasting method which allows us to develop the picture of future economic environment. This attitude makes factory management and the company itself prepared for future challenges.